ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA INVESTIGACIÓ NUTRICIONAL

 

Capítol I: Denominació, domicili i objecte

Article 1. Denominació: Fundació Privada per a la Investigació Nutricional (F.I.N.) (Subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya).

Article 2. Domicili: Carrer Calàbria núm. 273-275, Entl. 1a. 08029 Barcelona.

Article 3. Objecte: La Fundació té com a finalitat primordial la de promoure, divulgar, fomentar i dur a terme treballs d’investigació per tal de millorar els coneixements en el camp de l’alimentació, la nutrició i la dietètica.

La Fundació podrà concedir ajuts econòmics per la realització d’estudis o treballs de recerca sobre aquesta matèria i contribuir a facilitar borses de viatge a investigadors, estades a l’estranger, adquisició de material científic per a projectes concrets i altres actuacions similars, sempre i quan el Patronat consideri que puguin contribuir al compliment de les finalitat fundacional.

L’àmbit principal d’actuació de la Fundació és el territori de Catalunya. Això no obstant podrà dur a terme amb plena eficàcia activitats tan a nivell estatal com interaccional.

Article 4. Beneficiaris: L’objectiu últim de la Fundació és el de millorar l’estat de salut de la població en general, amb el qual no hi ha uns beneficiaris individualment determinats.

Pel que fa a la determinació dels investigadors o entitats que han de ser ajudades per la Fundació en les activitats d’estudi o recerca, correspondrà al Patronat, el qual tindrà en compte principalment l’existència de la necessitat i l’eficàcia de l’ajut a prestar.

 

Capítol II. Règim fundacional

Article 5. La Fundació es regirà per la legislació aplicable, pels seus estatuts i per les disposicions que els despleguin que estableixi el Patronat.

Article 6. La Fundació queda acollida al Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades de Catalunya.

Article 7. La Fundació te plena personalitat jurídica pròpia, amb capacitat per obrar, contractar i obligar-se, per tant, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, pot adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, gravar, hipotecar i permutar béns de totes classes; fer actes i contractes de tota mena; concertar operacions creditícies i d’aval; contreure obligacions; renunciar i transigir béns i drets; promoure i seguir els procediments oportuns; oposar-s’hi; desistir-ne; i exercir lliurement tota mena de drets, accions i excepcions enfront dels tribunals i jutjats de Justícia, ordinaris i especials, organismes i dependències de l’Administració estatal, autonòmica, provincial i municipal, i altres corporacions o entitats, amb l’autorització prèvia del Protectorat quan ho requereixi la Llei.

 

Capítol III. Patrimoni

Article 8. Béns de la Fundació: El patrimoni de la Fundació podrà estar constituït per tota mena de valors i béns, tant de mobles com immobles, radicats a qualsevol lloc.

La Fundació podrà adquirir, per a la seva millora i ampliació, altres béns procedents de subvencions o donacions, tant d’entitats o organismes públics, privats o mixtes, com de qualsevol benefactor.

El Patronat podrà en tot moment, i segons la conjuntura econòmica, fer les modificacions que cregui necessàries en el capital fundacional amb el fi d’assegurar la permanència de la Fundació en profit de successives generacions.

Article 9. Percentatge de despesa: Com a mínim, es destinarà a la realització de la finalitat fundacional el percentatge sobre les rendes i ingressos que obtingui la Fundació establert per la llei en cada moment.

Article 10. Custòdia de bens i documents: Per salvaguardar els béns constitutius del patrimoni de la Fundació, s’observaran les normes següents:

a).- Els béns immobles i drets reals s’inscriuran a nom de la Fundació en el Registre de la Propietat.

b).- Els valors, accions i obligacions propietat de la Fundació es dipositaran a nom de la Fundació en un establiment bancari designat pel Patronat.

C).- Els altres béns, títols de propietat, resguards de dipòsits i qualsevol altre document acreditatiu de domini, possessió, usdefruit, ús o qualsevol altre dret de què sigui titular la Fundació, seran custodiats pel Patronat o per les persones en qui aquest delegui.

d).- Tots el béns de la Fundació s’inventariaran en un llibre del patrimoni que estarà a càrrec del Patronat.

e).- Els exercicis econòmics de la Fundació coincidiran amb l’any natural, excepte el primer que s’iniciarà el dia de la seva constitució i finalitzarà el dia 31 de desembre de 1.997.

 

Capítol IV. Patronat

Article 11. Naturalesa i càrrecs:

a).- El govern, l’administració i la representació de la Fundació es confiaran al Patronat, que estarà subjecte al que disposen els estatuts i que tindrà les facultats que aquests li atorguin, incloent-hi la d’interpretar-los.

b).- El Patronat exercirà les seves facultats amb independència, sense traves ni limitacions de cap mena, i els seus actes seran inapel·lables i definitius. En conseqüència, podrà realitzar tota mena de fets, actes i negocis d’acord amb la legislació vigent.

C).- El Patronat elegirà, per acord majoritari, un president, un secretari i un tresorer. També podrà elegir per majoria, si ho estima convenient, un o bé dos vicepresidents que substituiran al President en cas d’absència, malaltia o impossibilitat. Els patrons que no tinguin assignada cap de les funcions indicades, tindran el càrrec de vocal. L’únic càrrec que podrà ser exercit per un no patró serà el de secretari que, en aquest cas tindria dret a veu però no a vot.

Article 12. Composició: El Patronat estarà format per un mínim de tres i un màxim d’onze persones físiques o jurídiques, nomenades per a un període de cinc anys de la manera següent:

Els membres del Patronat seran reelegibles indefinidament pel període estatutari indicat. S’entendrà prorrogat el càrrec de patró des de la seva caducitat fins a la propera renovació del Patronat. A no ser que s’acordi expressament el contrari, la renovació com a patró, suposarà també i de manera automàtica la renovació pel càrrec que el mateix ocupava dins el Patronat.

Article 13. Convocatòria i funcionament: El Patronat es reunirà tantes vegades com ho cregui necessari el President el qual l’haurà de convocar un mínim de dues vegades l’any i també. quan ho sol·liciti la majoria absoluta dels seus membres. En aquest darrer cas, el President l’haurà de convocar en un termini màxim de quinze dies des de la recepció.

Per tal que el Patronat pugui adoptar acords vàlids, Serà necessari que en primera convocatòria hi sigui present la majoria dels patrons. En segona convocatòria (que tindrà lloc mitja hora més tard) n‛hi haurà prou amb l’assistència de dos o més membres. A aquests efectes, no es considera que el secretari no patró (cas que n’hi hagi) sigui membre del patronat.

Els acords del Patronat es prendran per majoria de vots emesos pels assistents a la reunió excepte en els casos en que la llei o els propis estatuts exigeixin un quòrum superior. En cas d’empat, el vot del president (o de qui el substitueixi en aquell acte) serà diriment.

El president dirigirà els debats i posarà en pràctica els acords adoptats, sempre que no es designi expressament cap altra persona a aquest efecte. El secretari redactarà les actes corresponents a cada reunió i lliurarà els certificats amb el vist-i-plau del president. En cas d’absència, el Secretari podrà ser substituït per un patró designat a tal efecte.

Article 14. Gratuïtat: Els patrons exerciran el seu càrrec gratuïtament però podran ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que aquest els produeixi.

Article 15. Competències del Patronat: Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, és competència del Patronat:

a).- Nomenar, renovar o cessar patrons segons el que disposen aquest estatuts.

b).- Assumir la màxima representació de la Fundació en tota mena de relacions, actes i contractes, i davant de l‛Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis, autoritats, centres, organismes, tribunals, magistratures, corporacions, societats i persones jurídiques i privades, exercint tots els drets, accions i excepcions, i seguint tots el tràmits, instàncies, incidències, recursos i procediments, expedients, reclamacions i judicis que competeixin a la Fundació, atorgant a aquest efecte els poders que cregui necessaris.

c).- Adquirir i acceptar béns i drets per a la Fundació fent tota mena d’actes i contractes de compra, possessió, administració, alienació i gravamen de béns mobles i immobles.

d).- Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats i qualsevol altre producte o benefici que es derivi de l’activitat de la Fundació i del seu patrimoni.

e).- Efectuar tots els pagaments necessaris i els de les despeses prèvies per recaptar, administrar i protegir el fons amb que compti en cada moment la Fundació.

f).- Fer les obres o construir els edificis que cregui necessaris per als fins propis de la Fundació, i decidir la forma més adequada de construcció sense necessitat de concurs, subhasta o autorització.

g).- Exercir en general totes les funcions d’administració, conservació, custòdia i defensa dels béns de la Fundació, sens perjudici de les funcions que corresponguin al Protectorat. Formular, aprovar i presentar els comptes anuals de la Fundació.

h).- Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació; establir els reglaments de tota mena que consideri convenients.

i).- Nomenar i separar lliurement el director general, apoderats, personal directiu, docent, facultatiu, administratiu i auxiliar; assenyalar-ne sous, honoraris i gratificacions.

j).- Controlar l’aplicació dels productes finals de la Fundació d‛acord amb els seus objectius

k).- Declarar haver complert fidelment la voluntat dels fundadors reflectida en els seus objectius assenyalats en aquest estatuts.

l).- Qualsevol altra que sigui necessària per a la realització de la finalitat fundacional.

Article 16. Delegació de Facultats: El Patronat podrà delegar les seves facultats a un o més patrons i nomenar apoderats generals o especials a personis que no siguin patrons.

En cap cas es podrà delegar l’aprovació dels comptes anuals, la formulació del pressupost, la modificació d’estatuts, els acords sobre renovacions del patronat, la transmissió o gravamen de béns immobles, i de valors mobiliaris no cotitzats en borsa ni qualsevol de les que necessitin l’autorització o l’aprovació del Protectorat.

 

Capítol V. Delegació de facultats

Article 17. Extinció i liquidació: Si per qualsevol circumstància no es poguessin complir els objectius fundacionals, el Patronat acordarà l’extinció per majoria absoluta dels seus membres, i donarà als béns de la Fundació l’aplicació que estimi més convenient, complint el que disposa la legislació vigent sobre fundacions privades de Catalunya.